Sự đa dạng nguyên liệu dẫn tới sự đa dạng về hệ vi sinh vật trong phân Taihi

Sự đa dạng nguyên liệu dẫn tới sự đa dạng về hệ vi sinh vật trong phân Taihi
 

Nguyên liệu:
+) Nguồn Cacbon: Mùn cưa, vụn gỗ, rơm, trấu…
+) Nguồn Nitơ: Phân gia súc gia cầm, bã đậu, bã rượu, bã bia…
=> Tỷ lệ C/N càng cao thì thời gian phân giải càng lâu. Ngoài ra thì chỉ xét riêng tới tỷ lệ C/N thì chưa đủ, cần phải xét thêm đến tỷ lệ và tốc độ phân giải của các chất Ligin, Hemixenlulozo, Xenlulozo.
=> Sự đa dạng của hệ vinh vật phụ thuộc vào sự đa dạng của thành phần nguyên liệu hữu cơ. Tiến trình vi sinh vật phân giải vật chất hữu cơ theo trình tự: Tinh bột, Protein => Xenlulozo => Ligin
=> Trong mỗi thời kỳ sẽ có một nhóm vi sinh vật phù hợp với điều kiện môi trường & thức ăn của thời kỳ đó được kích hoạt và phát triển. 


Bài viết cùng chuyên mục